ສີ່ງພີມ

ໂຄງປະກອບ GDP (ປີ 2021)

ກະສິກຳ57.03%
ອຸດສາຫະກຳ19.60%
ການບໍລິການ23.37%
ລາຍໄດ້ສະເລ່ຍຕໍ່ຫົວຄົນ (ໂດລາ)801
ລາຍໄດ້ສະເລ່ຍຕໍ່ຫົວຄົນ (ກີບ)16.613.685

ພົນລະເມືອງ ປີ 2024

ລວມທັງໝົດ469.063
ພົນລະເມືອງຍິງ236.070

ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວ GDP ຕາມຂະແໜງ 2021

ກະສິກຳ7,5%
ອຸດສາຫະກຳ4,4%
ການບໍລິການ5,2
ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນຕໍ່ຫົວຄົນ (ໂດລາສະຫະລັດ)801
ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນຕໍ່ຫົວຄົນ (ກີບ)16.613.685