ເວັບໄຊກຳລັງປັບປຸງ

  • ຊົມເຊີຍ ວັນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ຄົບຮອບ 10 ປີ 30 ມີຖຸນາ 2010-30 ມີຖຸນາ 2020 ຢ່າງສຸດໃຈ

ສີ່ງພີມ

ໂຄງປະກອບ GDP ງວດ 2 (6ເດືອນຕົ້ນປີ 2020)

ກະສິກຳ36.94 %
ອຸດສາຫະກຳ24.01 %
ການບໍລິການ39.05 %
ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນຕໍ່ຫົວຄົນ (ໂດລາສະຫະລັດ)1.136
ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນຕໍ່ຫົວຄົນ (ກີບ)10,392,244

ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວ GDP ຕາມຂະແໜງ 2018

ກະສິກຳ41.3 %
ອຸດສາຫະກຳ21.5 %
ການບໍລິການ37.2 %
ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນຕໍ່ຫົວຄົນ (ໂດລາສະຫະລັດ)1,143
ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນຕໍ່ຫົວຄົນ (ກີບ)9,722,427

ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວ GDP ຕາມຂະແໜງ 2019

ກະສິກຳ39.5 %
ອຸດສາຫະກຳ20.8 %
ການບໍລິການ39.7 %
ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນຕໍ່ຫົວຄົນ (ໂດລາສະຫະລັດ)1,153
ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນຕໍ່ຫົວຄົນ (ກີບ)10,225,067