ສີ່ງພີມ

ໂຄງປະກອບ GDP (ປີ 2021)

ກະສິກຳ44.40 %
ອຸດສາຫະກຳ24.59%
ການບໍລິການ31.01 %
ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ ຕໍ່ຄົນ (ໂດລາ)981
ມູນຄ່າລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນຕໍ່ຄົນ (ກີບ)10,737,740

ພົນລະເມືອງ ປີ 2021

ລວມທັງໝົດ454.386

ພົນລະເມືອງຍິງ227.325

ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວ GDP ຕາມຂະແໜງ 2021

ກະສິກຳ39.5 %
ອຸດສາຫະກຳ20.8 %
ການບໍລິການ39.7 %
ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນຕໍ່ຫົວຄົນ (ໂດລາສະຫະລັດ)1,153
ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນຕໍ່ຫົວຄົນ (ກີບ)10,225,067