ຂໍ້ມູນພື້ນຖານຂອງແຂວງ ປີ 2018

 • ຈໍານວນບ້ານທັງໝົດ 579 ບ້ານ
 • ເນື້ອທີ້ 10.691 ກິໂລແມັດກາເລ
 • ຄົວເຮືອນທັງໝົດ 73.256
 • ຄອບຄົວທັງໝົດ 84.098
 • ພົນລະເມືອງລວມ 426.798
 • ຍິງ 216.695
 • ຄອບຄົວທຸກຍາກ 4.139
 • ຂໍ້ມູນລະອຽດ Click ເຂົ້າເບິ່ງດ້ານໃນ

 • ຈໍານວນບ້ານທັງໝົດ 124 ບ້ານ
 • ເນື້ອທີ້ 2.441 ກິໂລແມັດກາເລ
 • ຄົວເຮືອນທັງໝົດ 17.697
 • ຄອບຄົວທັງໝົດ 19.913
 • ພົນລະເມືອງລວມ 108.062
 • ຍິງ 55.154
 • ຄອບຄົວທຸກຍາກ 151
 • ຂໍ້ມູນລະອຽດ Click ເຂົ້າເບິ່ງດ້ານໃນ

 • ຈໍານວນບ້ານທັງໝົດ 56 ບ້ານ
 • ເນື້ອທີ້ 2.935 ກິໂລແມັດກາເລ
 • ຄົວເຮືອນທັງໝົດ 5.006
 • ຄອບຄົວທັງໝົດ 6.170
 • ພົນລະເມືອງລວມ 34.000
 • ຍິງ 17.004
 • ຄອບຄົວທຸກຍາກ 2.084
 • ຂໍ້ມູນລະອຽດ Click ເຂົ້າເບິ່ງດ້ານໃນ

 • ຈໍານວນບ້ານທັງໝົດ 37 ບ້ານ
 • ເນື້ອທີ້ 746 ກິໂລແມັດກາເລ
 • ຄົວເຮືອນທັງໝົດ 4.027
 • ຄອບຄົວທັງໝົດ 6.061
 • ພົນລະເມືອງລວມ 31.490
 • ຍິງ 15.739
 • ຄອບຄົວທຸກຍາກ 483
 • ຂໍ້ມູນລະອຽດ Click ເຂົ້າເບິ່ງດ້ານໃນ

 • ຈໍານວນບ້ານທັງໝົດ 75 ບ້ານ
 • ເນື້ອທີ້ 1.343 ກິໂລແມັດກາເລ
 • ຄົວເຮືອນທັງໝົດ 8.926
 • ຄອບຄົວທັງໝົດ 9.007
 • ພົນລະເມືອງລວມ 51.688
 • ຍິງ 26.318
 • ຄອບຄົວທຸກຍາກ 0
 • ຂໍ້ມູນລະອຽດ Click ເຂົ້າເບິ່ງດ້ານໃນ

 • ຈໍານວນບ້ານທັງໝົດ 55 ບ້ານ
 • ເນື້ອທີ້ 1.026 ກິໂລແມັດກາເລ
 • ຄົວເຮືອນທັງໝົດ 7.415
 • ຄອບຄົວທັງໝົດ 8.880
 • ພົນລະເມືອງລວມ 40.893.
 • ຍິງ 20.689
 • ຄອບຄົວທຸກຍາກ 0
 • ຂໍ້ມູນລະອຽດ Click ເຂົ້າເບິ່ງດ້ານໃນ

 • ຈໍານວນບ້ານທັງໝົດ 84 ບ້ານ
 • ເນື້ອທີ້ 812 ກິໂລແມັດກາເລ
 • ຄົວເຮືອນທັງໝົດ 11.383
 • ຄອບຄົວທັງໝົດ 14.004
 • ພົນລະເມືອງລວມ 66.645
 • ຍິງ 34.752
 • ຄອບຄົວທຸກຍາກ 0
 • ຂໍ້ມູນລະອຽດ Click ເຂົ້າເບິ່ງດ້ານໃນ

 • ຈໍານວນບ້ານທັງໝົດ 97 ບ້ານ
 • ເນື້ອທີ້ 888 ກິໂລແມັດກາເລ
 • ຄົວເຮືອນທັງໝົດ 15.584
 • ຄອບຄົວທັງໝົດ 16.859
 • ພົນລະເມືອງລວມ 76.100
 • ຍິງ 38.146
 • ຄອບຄົວທຸກຍາກ 197
 • ຂໍ້ມູນລະອຽດ Click ເຂົ້າເບິ່ງດ້ານໃນ

 • ຈໍານວນບ້ານທັງໝົດ 51 ບ້ານ
 • ເນື້ອທີ້ 500 ກິໂລແມັດກາເລ
 • ຄົວເຮືອນທັງໝົດ 3.218
 • ຄອບຄົວທັງໝົດ 3.204
 • ພົນລະເມືອງລວມ 17.920
 • ຍິງ 8.893
 • ຄອບຄົວທຸກຍາກ 1.224
 • ຂໍ້ມູນລະອຽດ Click ເຂົ້າເບິ່ງດ້ານໃນ

  .