ການສຳຫຼວດສະຖິຕິກະສີກຳຄັ້ງ III ປີ 2020

ຄະນະຊີ້ນຳຂັ້ນແຂວງລົງຕິດຕາມການສຳຫຼວດກະສີກຳ ຄັ້ງທີ III ພາກສະນາມ ແມ່ນລົງຕິດຕາມຂັ້ນເມືອງ,ບ້ານ ໃນ 8 ເມືອງ ຂອງແຂວງສາລະວັນ 12/11/2020

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*