ການສຳຫຼວດສະຖິຕິກະສີກຳຄັ້ງ III ປີ 2020

ຄະນະຊີ້ນຳຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ້ນເມືອງ ລົງຕິດຕາມ ການເດີນສຳຫຼວດ ຢູ່ເມືອງວາປີ ສະຖິຕິກະສີກຳ ທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ lll ວັນທີ 20/11/2020.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*