ທະນາຄານ

ລ/ດລາຍການຫົວໜ່ວຍປີ 2017ປີ 2018ປີ 2019
1ຝາກດ້ວຍໃບຢັ້ງຢືນລ້ານກີບ635,00061,70064,635
2ເງິນຝາກທະນາຄານລາຍວັນລ້ານກີບ61,350194,48755,804
3ແຫຼ່ງທືນທະນາຄານຕົ້ນຕໍລ້ານກີບ31,911218,10814,644
4ເງີນຝາກປະຈຳວັນລ້ານກີບ5,0875,1765,849
5ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດລ້ານກີບ2,5132,7723,362
6ເງີນຝາກທະນາຄານ ແລ ະສະຖາບັນອື່ນໆລ້ານກີບ5,546,1896,066,6181,128,598

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ທີ່ພາກໃຕ້