ການເງີນ

ລ/ດລາຍການຫົວໜ່ວຍປີ 2017ປີ 2018ປີ 2019
1ລວມຍອດລາຍຮັບປົກກະຕິທ້ອງຖີ່ນພັນກີບ113,649,777125,713,334165,585,753
2ລາຍຮັບຈາກຊັບສິນພັນກີບ22,924,026122,36,5109,583,653
3ລາຍຈ່າຍຕາມແຜນສະພາພັນກີບ428,401,429316,388,115417,037,852

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກການເງິນ