ອຸດສະຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ

ລ/ດລາຍການຫົວໜ່ວຍປີ 2017ປີ 2018ປີ 2019
1ມູນຄ່າການສົ່ງອອກສິນຄ້າກະສິກຳກີບ289,566,696,720435,111,097,60041,751,011,680
2ມູນຄ່າການນຳເຂົ້າສິນຄ້າມາຂາຍກີບ222,125,305,000140,130,354,32097,809,561,000
3ເກັບຊື້ພາຍໃນກີບ41,388,31647,042,19646,208,873
4ສີນຄ້າຂາຍຍ່ອຍກີບ68,242,60742,644,66344,450,012
5ສີນຄ້າຂາຍຍົກກີບ67,161,35243,978,58841,520,654
6ສີນຄ້ານຳເຂົ້າກີບ22,212,53114,013,5359,780,957
7ສີຍຄ້າສົ່ງອອກກີບ92,856,67043,517,71047,484,457

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກອຸດສະຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ