ກະສີກຳ

ຕາຕະລາງທີ 1: ເນື້ອທີ່ປູກຝັງ

ລ/ດລາຍການຫົວໜ່ວຍປີ 2017ປີ 2018ປີ 2019
1ເນື້ອທີ່ປູກເຂົ້ານາປີເຮັກຕາ81,76279,85279,745
2ເນື້ອທີ່ປູກເຂົ້ານາແຊງເຮັກຕາ54,02740,37957,875
3ສາລີລວມເຮັກຕາ3,7033,8844,060
4ເຜືອກ ແລະ ມັນເຮັກຕາ967990983
5ມັນຕົ້ນເຮັກຕາ16,02021,43430,643
6ພຶດຜັກລວມເຮັກຕາ53,07859,44070,245
7ກາເຟເຮັກຕາ19,74119,74119,741
ລ/ດລາຍການຫົວໜ່ວຍປີ 2017ປີ 2018ປີ 2019
1ເນື້ອທີ່ປູກເຂົ້ານາປີໂຕນ350,199314,316239,706
2ເນື້ອທີ່ປູກເຂົ້ານາແຊງໂຕນ48,56735,15052,365
3ສາລີລວມໂຕນ23,36720,50226,740
4ເຜືອກ ແລະ ມັນໂຕນ19,34021,37823,750
5ມັນຕົ້ນໂຕນ448,560594,512625,000
6ພຶດຜັກລວມໂຕນ604,947729,509845,881
7ກາເຟໂຕນ28,56028,74731,058
ລ/ດລາຍການຫົວໜ່ວຍປີ 2017ປີ 2018ປີ 2019
1ຈຳນວນສັດປີກໂຕ2,423,4362,956,9852,676,860
2ຈຳນວນງົວໂຕ1,248,088129,393132,284
3ຈຳນວນຄວາຍໂຕ89,22492,18594,385
4ຈຳນວນໝູໂຕ624,721654,905673,650
5ຈຳນວນແບ້ໂຕ34,97635,76236,362
ລ/ດລາຍການຫົວໜ່ວຍປີ 2017ປີ 2018ປີ 2019
1ຈຳນວນປາທີ່ປ່ອຍໃນກະຊັງໂຕ324,367401,779249,740
2ຫາປາຈາກທຳມະຊາດກິໂລ172,169302,773208,009
3ປາທົ່ວໄປນຳເຂົ້າຈາກຕ່າງແຂວງກິໂລ447,991515,286468,442
ລ/ດລາຍການຫົວໜ່ວຍປີ 2017ປີ 2018ປີ 2019
1ຈຳນວນຊົນລະປະທານຂະໜາດໃຫ່ຍແຫ່ງ223
2ຈຳນວນຊົນລະປະທານຂະໜາດກາງແຫ່ງ91045
3ຈຳນວນຊົນລະປະທານຂະໜາດນ້ອບແຫ່ງ664194
4ໂຄງການຈັກສູບນໍ້າດ້ວຍໄຟຟ້າແຫ່ງ482727
5ອ່າງເກັບນ້ຳແຫ່ງ885
ຕາຕະລາງທີ 5: ຊົນລະປະທານ