ດັດສະນີລາຄາ ແລະ ອັດຕາເງີນເຟີ້

ລ/ດລາຍການຫົວໜ່ວຍປີ 2016ປີ 2017ປີ 2018ປີ 2019ປີ 2020
1ດັດຊະນີລາຄາ%1.880.971.441.825.49
2ອັດຕາເງິນເຟີ້%7.77.57.77.74.3