ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ

ຕາຕະລາງທີ 1: ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນຕາມລາຄາຄົງທີ່ປີ 2010 ( ສ່ວນຮ້ອຍ )

ລ/ດຂະແໜງການປີ 2017ປີ 2018ປີ 2019ປີ 2020
1ກະສິກຳ42.341.339.541.0
2ອຸດສະຫະກຳ21.521.520.825.1
3ບໍລິການ36.237.239.733.9
4ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນທັງໝົດທຸກຂະແໜງການ7.57.77.74.3

ຕາຕະລາງທີ 2: ໂຄງປະກອບຕົວເລກລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນແບ່ງຕາມກິດຈະກຳຕົ້ນຕໍ ລາຄາໃນປີ 2010 ( ສ່ວນຮ້ອຍ )

ລ/ດຂະແໜງການປີ 2017ປີ 2018ປີ 2019ປີ 2020
1ກະສິກຳ3.94.84.96.1
3ບໍລິການ8.98.29.88.2
2ອຸດສະຫະກຳ10.410.09.41.3
4ໂຄງປະກອບຕົວເລກລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນທັງໝົດທຸກຂະແໜງການ

ຕາຕະລາງທີ 3: ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ ຕໍ່ຫົວຄົນ

ລ/ດລາບການປີ 2017ປີ 2018ປີ 2019ປີ 2020
1ອັດຕາແລກ່ຽນ8.018.5058.8659.000
3GDP ລາຄາໃນປີ ຕໍ່ຫົວຄົນ ( ໂດລາສະຫະລັດ)1.1971.1431.1531.132
2GDP ລາຄາໃນປີ ຕໍ່ຫົວຄົນ (ກີບ)9,586,7479,722,42710,225,06710,183,845
4ໂຄງປະກອບຕົວເລກລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນທັງໝົດທຸກຂະແໜງການ