ພົນລະເມືອງ

ລ/ດຊື່ເມືອງຫົວໜ່ວຍປີ 2017ປີ 2018ປີ 2019ປີ 2020
01ເມືອງ ສາລະວັນຄົນ105,318108,062108,928110,340
02ເມືອງ ຕະໂອ້ຍຄົນ33,27934,00034,55335,683
03ເມືອງ ຕຸ້ມລານຄົນ29,92831,49032,59333,421
04ເມືອງ ລະຄອນເພັງຄົນ50,48751,68853,11154,333
05ເມືອງ ວາປີຄົນ39,78040,89342,38542,408
06ເມືອງ ຄົງເຊໂດນຄົນ64,39166,64567,63669,163
07ເມືອງ ເລົ່າງາມຄົນ73,72276,10076,86678,268
08ເມືອງ ສະໝ້ວຍຄົນ17,10817,92018,33218,686