ພົນລະເມືອງ

ລ/ດຊື່ເມືອງຫົວໜ່ວຍປີ 2017ປີ 2018ປີ 2019ປີ 2020ປີ 2021
01ເມືອງ ສາລະວັນຄົນ105,318108,062108,928110,340116,204
02ເມືອງ ຕະໂອ້ຍຄົນ33,27934,00034,55335,68336,123
03ເມືອງ ຕຸ້ມລານຄົນ29,92831,49032,59333,42134,314
04ເມືອງ ລະຄອນເພັງຄົນ50,48751,68853,11154,33354,450
05ເມືອງ ວາປີຄົນ39,78040,89342,38542,40844,498
06ເມືອງ ຄົງເຊໂດນຄົນ64,39166,64567,63669,16370,581
07ເມືອງ ເລົ່າງາມຄົນ73,72276,10076,86678,26879,311
08ເມືອງ ສະໝ້ວຍຄົນ17,10817,92018,33218,68618,905