ພູມສາດ

ທິດ                   Directionsເສັ້ນຂະໜານເໜືອ North Iatiude            ເສັ້ນແວງ            Longitudeທີ່ຕັ້ງຂອງເມືອງ        Locatiof districtຕິດກັບແຂວງ         Borders provinceລວງຍາວຂອງສາຍແດນLength of borders (Km)
ທິດເໜືອ           north15-42 15-59106-25 106-11ສາລະວັນ-ຕຸ້ມລານສະຫວັນນາເຂດ259
ທິດໄຕ້           South15-27106-10ເລົ່າງາມຈຳປາສັກ175
ທິດຕາເວັນອອກ east16-04 16-17106-37 106-53ຕະໂອ້ຍ-ສະໝ້ວຍເຊກອງ-ສສຫວຽດນາມ200-80
ທິດຕາເວັນຕົກ  West15-55 15-35105-21
105-18
ລະຄອນເພັງ-ຄົງເຊໂດນໄທ90