ຕິດຕໍ່ ສຕຂ

ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
ສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງສາລະວັນ ບ້ານວັດກາງ, ເມືອງສາລະວັນ, ແຂວງສາລະວັນ. ໂທ: (+85620)211446, ແຟັກ: (+85620)211446. ອີເມລວ:
1. ຂະແໜງສະຖິຕິບໍລິຫານ-ລັງລວມ ເບີໂທ: (02097310357)-(02093812586)-(02094002323)-(02096499996).
2. ຂະແໜງສະຖິຕິເສດຖະກິດ-ສັງລວມ ເບີໂທ: (02055667728)-(02099547568)-(02097978588).(02054532921).
3. ຂະແໜງສະຖິຕິສັງຄົມ-ສັງລວມ ເບີໂທ: (02056007446)-(02059010859)-(02091893333)-(02055550166).