ປຶ້ມກົດໝາຍສະຖິຕິ

ເລກທີ 24/ສພຊ
ວັນປະກາດໃຊ້ 11 ພຶດສະພາ 2017
ເນື້ອໃນຫຍໍ້ ກົດໝາຍສະຖິຕິ(ສະບັບປັບປຸງ)