ຂໍ້ມູນຈໍານວນບ້ານ, ຄົວເຮືອນ, ພົນລະເມືອງ ແລະຄວາມທຸກຍາກ ທົ່ວແຂວງສາລະວັນ ປະຈຳປີ 2018

-

ເມືອງສາລະວັນ

01

ເມືອງຕະໂອ້ຍ

02

ເມືອງຕຸ້ມລານ

03

ເມືຶອງລະຄອນເພັງ

04

ເມືອງວາປີ

05

ເມືອງຄົງເຊໂດນ

06

ເມືອງເລົ່າງາມ

07

ເມືອງສະໝ້ວຍ

08