ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ

ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ

  •   ສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງສາລະວັນໃນເມື່ອກ່ອນ ເອີ້ນວ່າ: ຂະແໜງສະຖິຕິ ຊຶ່ງສັງກັດໃນໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງຂອງ ພະແນກແຜນການ-ການລົງທຶນແຂວງສາລະວັນ, ມາຮອດວັນທີ 22.03.2012 ອີງຕາມ..ຂະແໜງສະຖິຕິໄດ້ປະກາດສ້າງຕັ້ງເປັນສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງສາລະວັນຢ່າງເປັນທາງການ,ມີຖານະທຽບເທົ້າ ພະແນກການຂັ້ນແຂວງ, ມີຄວາມເປັນເອກະລາດທາງດ້ານງົບປະມານ, ດ້ານວິຊາການ ແລະ ດ້ານບຸກຄະລາກອນ ສ່ວນດ້ານຊີວິດການເມືອງຂຶ້ນກັບພະແນກແຜນການ-ການລົງທຶນແຂວງສາລະວັນ.
  • ດ້ານໂຄງປະກອບກົງຈັກມີ; 03 ຂະແໜງການຕົ້ນຕໍຄື:- ຂະແໜງບໍລິຫານຈັດຕັ້ງ + ຂະແໜງເສດຖະກິດ + ຂະແໜງສະຖິຕິສັງຄົມ, ປະຈຸບັນສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງສາລະວັນ ມີບຸກຄະລາກອນທັງໝົດ 14 ທ່ານ ເປັນຍິງ 08 ທ່ານ,ມີພາລະບົດບາດ,ສິດ,ໜ້າທີ່ເຄື່ອນໄຫວເປັນເສນາທິການການໃນການເກັບກຳຂໍ້ມູນ,ຜະລິດບັນດາຕົວຊີ້ບອກ, ຕິດຕາມການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຕ່ລະໄລຍະ,ວິເຄາະວິໄຈ,ສົມທຽບ,ປະເມີນຜົນໄດ້ ຜົນເສຍ ການພັດທະນາ ແລ້ວລາຍງານໃຫ້ແກ່ຂັ້ນເທິງທຸກຂັ້ນຕາມລະບົບສາຍຕັ້ງ,ສາຍຂວາງ.