ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່

ລ/ດລາຍການຫົວໜ່ວຍປີ 2017ປີ 2018ປີ 2019ປີ 2020
1ຈຳນວນບ້ານທີ່ໄດ້ຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າບ້ານ448512534564
2ຈຳນວນຫຼັງຄາເຮືອນທີ່ຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າຫຼັງຄາ61,25864,79668,15663,996
3ຈຳນວນສະຖານີໄຟຟ້າແຫ່ງ2222
4ມູນຄ່າການຈຳໜ່າຍພະລັງານໄຟຟ້າທັງໝົດລ້ານກີບ61,818,646,54962,584,665,68258,807,337,93860,68,777,037